Vedtægter

 

Vedtægter for Nødebo Badminton (NB)

 

§ 1 – Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Nødebo Badminton - forkortet NB, og dens hjemsted er Nødebo og Hillerød Øst i Hillerød Kommune.

 

§ 2 - Formål.

NB har til formål at give medlemmerne mulighed for at spille badminton på lokale spillesteder på motions- og turneringsplan.

Foreningen er medlem af de landsdækkende organisationer DGI og Badminton Danmark samt medlem af Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og Hillerød Events. NB kan tilslutte sig andre for foreningen relevante specialforbund.

 

§ 3 - Medlemskab.

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent til foreningen. Optagelse af umyndige personer som medlem kræver samtykke fra forældre eller værge(r).

Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder.

For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen og medlemskab af bestyrelsen gælder bestemmelserne i §§ 6 og 8.

Indmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen og er bindende, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted jvfr. § 4.

 

§ 4 - Udmeldelse.

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til et medlem af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, samt at der ikke er skyldigt kontingent til foreningen. Medlemmets kontingent til foreningen, der er betalt ud over udmeldelsestidspunktet, refunderes ikke.

 

§ 5 – Kontingent, restance og udelukkelse.

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling jvfr. § 7.

Indbetalingsterminer, opkrævningsform og rykkerprocedure fastsættes af bestyrelsen.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, vil bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende fra foreningen. Ingen, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. En sådan afgørelse kan af den ekskluderede begæres forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.

Et ekskluderet medlem kan kun genoptages ved en beslutning af den myndighed, der har ekskluderet vedkommende.

 

§ 6 – Ordinær generalforsamling.   

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, bekendtgøres på foreningens hjemmeside og indkaldes via e-mail med foreløbig dagsorden til alle medlemmer med 21 døgns varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen og skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, om de valg, der skal foretages, og regnskab samt øvrige bilag skal medfølge.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt frem.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afvikles digitalt, hvis forhold ikke gør det muligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

 

§ 7 – Dagsorden for generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
  4. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse – formand, kasserer og menige medlemmer.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

 

§ 8  – Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer beslutninger vedrørende godkendelse af regnskab, budget og kontingent, vedtægtsændringer, eksklusion og genoptagelse af medlemmer samt opløsning af foreningen jvfr. i øvrigt §§ 5, 14 og 15.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog ikke eksklusion af medlemmer, vedtægtsændringer og forslag om foreningens opløsning, jvfr.  §§ 5, 14 og 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.

Alle afstemninger om eksklusion og genoptagelse af ekskluderede medlemmer skal foregå skriftligt.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og som er stemmeberettiget. Antallet af passive medlemmer, der kan vælges til bestyrelsen, er max. 2 ud af bestyrelsens 5 medlemmer. Kun aktive medlemmer kan vælges som formand for bestyrelsen.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved bestyrelsesbeslutning, eller når mindst 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen bilagt et motiveret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

Der gælder de samme bestemmelser for indkaldelse til og afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 10 – Bestyrelse.

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens på lovligt måde vedtagne beslutninger og de i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

På generalforsamlingen vælges formand og kasserer samt 3 menige medlemmer til bestyrelsen. Alle vælges for 2 år ad gangen, idet formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, justerer eller supplerer bestyrelsen i givet fald sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal, idet alle medlemmer har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 11 - Bestyrelsens arbejde og tegningsret.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingens afholdelse med formand, kasserer, sekretær og 2 menige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i givet fald selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf skal mindst 2 være enten formand, kasserer eller sekretær.

Der tages referat af bestyrelsens beslutninger. Referat skal tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer senest 7 hverdage efter et mødes afholdelse.

Bestyrelsesmedlemmer modtager et vederlag for deres arbejde i form af 50% kontingentnedsættelse.

Den daglige ledelse af foreningen forestås af formanden bistået af et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening dog således, at der til leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller bygninger på lejet grund samt ved lånoptagelse kræves underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelsesmedlemmer - nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen, medmindre grov uagtsomhed kan dokumenteres.

 

§ 12 - Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Kassereren skal senest den 1. marts aflevere regnskab og status for foreningen til revisor.

Regnskab og status forelægges med revisorpåtegning til godkendelse på generalforsamlingen, idet materialet udsendes til medlemmerne med dagsordenen for generalforsamlingen.

 

§ 13 - Revison.

Valgbar som revisor og suppleant er medlemmer, der er fyldt 18 år, og som er stemmeberettiget. Revisor og suppleant vælges for 2 år ad gangen. Valget sker i lige år. Får en valgt revisor varigt forfald, indtræder den på generalforsamlingen valgte suppleant.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14 - Vedtægtsændringer.

Ændringer i foreningens vedtægt kan ske på enhver lovligt varslet generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15 – Foreningens opløsning.

For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette ene punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen.

På samme generalforsamling, hvor der træffes beslutning om opløsning af foreningen, skal der samtidigt træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder evt. ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål i foreningens hjemstedskommune. Det/de konkrete formål besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. marts 2022, idet

vedtægterne er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 01.01.2022

Send os en mail på info@nødebobadminton.dk

  • banner 02
  • banner 01