Generalforsamling 14.03.2023 - Referat

 

Mødedato:

14. marts 2023

Mødetidspunkt:

19.00

Mødested:

Nødebo Kro, Søværelset

Deltagere:

8 stemmeberettigede medlemmer

Afbud fra:

-

Emne

Generalforsamling i Nødebo Badminton

mødereferat

1.    Valg af dirigent og referent

Formand Theis Holm bød velkommen og foreslog Lars Petersen som dirigent og Carsten Kjær Sørensen som referent. Dette blev tiltrådt enstemmigt.

Dirigenten konstaterede,  

at    indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne i henhold til vedtægterne,

at    der ikke er indkommet forslag til yderligere punkter på dagsordenen, samt

at    den foreliggende dagsorden kan godkendes.

2.    Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

Theis Holm fremlagde følgende beretning på bestyrelsens vegne:

Følgende opgaver og aktiviteter har optaget bestyrelsen i det forgangne år siden den stiftende generalforsamling i marts 2022.

Økonomien i Nødebo Badminton har i regnskabsåret 2022 stort set været som forventet, dog har der været et urealiseret kurstab på ca. 37.000 kr. Der henvises i øvrigt til kassererens fremlæggelse af regnskabet senere på mødet.

Medlemstallet i klubben er 73 fordelt med 68 aktive spiller og 5 passive medlemmer.

Klubben er kommet ud af corona-perioden og har igen afholdt klubmesterskab med meget stor deltagelse og gennemført turneringskampe for herreholdet i fuldt omfang.

Klubben har lidt udfordringer med hallen på Jespervej, som bestyrelsen arbejder videre med.

Formanden sluttede med at takke medlemmerne for god opbakning og godt samarbejde i det forgangne år.

Efterfølgende var der opklarende spørgsmål i forhold til problemerne med brugen af Jespervejhallen og samt muligheder for at få yderligere spilletid i Østervanghallen. Bestyrelsen arbejder som tidligere nævnt videre med Jespervejhallen bl.a i forhold til muligheder for lysdæmpning. Den kraftige Ventilation er nok sværere at ændre som følge af PCB-/asbest-problemerne på skolen.

Bestyrelsen vil også undersøge, om der er mulighed for yderligere timer på Skanseskolen. Ændringer kan være svære lige nu, da den nuværende kommunale tildeling af banetider gælder frem til medio 2024.

Efter denne drøftelse konstaterede Dirigenten, at bestyrelsens beretning er enstemmigt godkendt.

3.    Godkendelse af det reviderede regnskab for 2022

Kasserer Thomas Petersen fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab samt Økonomisk balance for 2022.

Regnskabet udviser et overskud på driften på 2.619 kr. Hertil kommer så et urealiseret kurstab på 37.403 kr. Thomas bemærkede i den sammenhæng, at der i regnskabsåret 2021 havde været en urealiseret kursgevinst på 8.089 kr. Denne post kan således svinge meget i disse tider. Men vigtigt i denne sammenhæng er, at det er urealiserede tab/gevinster.

Dirigenten,konstaterede, at regnskab og balance for 2022 er enstemmigt godkendt.  

4.    Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023, herunder kontingent for den kommende sæson

Kasserer Thomas Petersen udleverede og gennemgik forslag til budget for 2023 indeholdende forslag til uændrede kontingenter for 2023.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i principperne i foregående års budgetter samt regnskab for 2022. Der forventes et driftsunderskud på 5.400 kr., som følge af højere udgifter til klubaktiviteter som f.eks. klubmesterskab og Nytårstaffel. Urealiserede kurstab/kursgevinster er ikke budgetteret.

Thomas pointerede, at kontingenter fastholdes uændret med baggrund i klubbens økonomiske status.

Dirigenten,konstaterede, at budget og kontingenter for 2023 er enstemmigt godkendt.  

5.    Behandling af indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen ikke har modtaget forslag fra medlemmer om dagsordensforslag.

6.    Valg af bestyrelse - formand, kasserer og menige medlemmer

Dirigenten oplyste, at på den stiftende generalforsamling i marts 2022 blev Theis Holm valgt som formand og Søren Herrstedt som menigt bestyrelsesmedlem, begge for en 2-årig periode.

På denne generalforsamling skal der vælges en kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer , alle for en 2-årig periode.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen i den udsendte dagsorden har indstillet Thomas Petersen til genvalg som kasserer og Sven Andersen og Carsten Kjær Sørensen til genvalg som menige bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at den foreliggende indstilling er enstemmigt tiltrådt.  

7.    Eventuelt

Under dette punkt drøftedes løst og fast i relation til klubben. Herunder bl.a. om generalforsamlingen fremover skal afholdes på Nødebo Kro, bl.a. med henvisning til, at langt de fleste medlemmer er bosat i Hillerød Øst. Dog vil det måske være hensigtsmæssigt, hvis generalforsamlingen forsat skal afholdes på kroen, at det ikke bliver en tirsdag, hvor der altid er banko på kroen.

Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen forventes at arbejde videre hermed, så det er afklaret til generalforsamlingen i 2024.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen.

 

----------o0o----------

 

Lars Petersen

Dirigent

 

Carsten Kjær Sørensen

Referent

Send os en mail på info@nødebobadminton.dk

  • banner 02
  • banner 01